Настоящата политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, за Вашите права както и методите, по които можете да променяте и настройвате събираната от нас информация


ПРЕДМЕТ

1.1. Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на виртуална платформа за продажба на стоки www-hzdzf.hosts.cx, който документ уреждат правилата за използването, включително сключването на договор за покупко-продажба с този сайта. Извършвайки поръчка от сайта www-hzdzf.hosts.cx, потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи Условия и приема същите за обвързващи в отношенията му с доставчикът.
1.2. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) със сайта https://kzp.bg/, както и с другите нормативни актове, действащи на теритирията на Република България.

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1.    Наименование на Доставчика: Спирит Ауто ЕООД
2.    Седалище и адрес на управление: гр. Радомир, ул. „Иван Вазов“ №  17
3.    Адрес за кореспонденция: гр. Радомир, ул. „Иван Вазов“ №  17
4.    Надзорни органи:

1.    Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15
Тел.: 02/940 20 46
Факс: 02/940 36 40
E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайта:www.cpdp.bg

2.    Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6
Тел.: 02/980 25 24
Факс: 02/988 42 18
Гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайта: www.kzp.bg

Условия за ползване

Общите условия са задължителни за всички потребители на сайта.

Всяко използване на този сайт означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
Общите условия могат да бъдат променени едностранно по всяко време чрез публикуването им в сайта. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.
Във всеки един случай на промяна на общите условия клиентите ще бъдат информирани чрез публикуването на промените в сайта. В този смисъл Вие като клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на сайта при всяко негово ползване.
Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.
Съгласно ЗЗП доставчикът информира потребителя, че има право да върне заявената стока в рамките на 14 (четиринадесет) работни дни, считано от датата на покупка /чл. 55 от ЗЗП/.
Потребителят може да упражни това си право в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който са предадени на куриера от доставчика, не са увредени при транспорта, не са ползвани и не е нарушена тяхната опаковка, външен вид и изправност. Връщането на продуктите е за сметка на потребителя.
Доставчикът си запазва правото да променя оферти, цени, съдържание както и друга информация в сайта по всяко време и не носи отговорност, ако потребителя черпи такава от други източници.
Потребителите на този сайт нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановените правила за комуникация и да извършват действия, увреждащи интересите на трети лица.
Потребителите нямат право да извършват поръчки от името на друго лице, без неговото съгласие. Доставчикът не носи отговорност за вреди, евентуално причинени при ползване на предоставените услуги.

Потребителски права

Права съгласно общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година – GDPR)

Всеки субект на събиране и обработка на лични данни има право на следните права:

Всеки потребител на сайта има право на промяна на всички предоставени от него или събрани от нас данни или информация.
Всеки потребител може да заяви заличаване или изтриване на събраните за него или предоставените от самия него лични данни, като използва платформата, или чрез директен контакт със нас. Всички събирани данни за потребителите се изтриват автоматично, след изтичане на максималния период, споменат в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година – GDPR.

Право на достъп до личните Ви данни – имате право да получите потвърждение или информация, относно събираните от нас данни и достъп до тях, в случай, че са установени такива. Може да получите всяка задължителна информация, описана в чл. 15, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година – GDPR.

Право на изтриване на личните данни – В случай, че са спазени всички изисквания на чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година – GDPR можете да поискате данните Ви да бъдат забравени или изтрити.

Право на ограничаване на обработваните за Вас данни – Можем да запазим събраните за Вас или предоставените от Ваша страна данни, като спрем или прекратим тяхната обработка.

Право на възражение относно събираните за Вас данни или относно задължително изискуемите от наша страна. В случай, че имате възражения относно събираните за Вас данни, можете да ги промените в личния си профил на сайта, в случай, че имате такъв, или в “настройки за поверителност”. В случай на технически проблеми, можете да се свържете и директно с нас с МОЛБА в писмен или електронен вид.

Онлайн решаване на спорове